Normativa

 • Participació

  Inscripció com a empresa expositora

  Per tal de formalitzar la seva participació, ha d’enviar la sol·licitud de participació degudament omplerta, signada i escanejada a info@girocamping.com. Una vegada rebuda la sol·licitud de participació, l’organització validarà la proposta i, en el cas de ser acceptada, els farà arribar la factura de l’espai contractat.

  L’enviament de la sol·licitud de participació suposa l’acceptació per part de l’expositor de les normes generals de participació, exposades en aquest mateix document.

  La inscripció definitiva de l’espai sol·licitat per l’expositor comportarà haver omplert el formulari de sol·licitud de participació, haver efectuat la totalitat del pagament, prèvia recepció de la factura, i haver rebut la confirmació per part de l’organització.

  Per qualsevol consulta adreçar-se a info@girocamping.com.

  Data límit d’inscripció el 31/07/2019.

   

  Confirmació de participació

  Es considerarà confirmada la participació i reservat l’espai, una vegada l’empresa participant hagi realitzat el pagament de la totalitat de la factura de l’espai i dels serveis contractats, i hagi rebut la confirmació per part de l’organització.

  La confirmació de participació definitiva és únicament vàlida per a l’empresa que figura en la inscripció i per a una sola edició del certamen.

  L’adjudicació d’espais és un dret exclusiu de l’organització, que s’efectuarà en funció segons consideracions d’ordre tècnic i/o sectorials relacionades amb el conjunt de l’exposició i els materials a exhibir.

   

 • Condicions de pagament

  Condicionsd i terminis

  Per iniciar el procés de contractació, l’expositor haurà d’haver saldat prèviament qualsevol deute vençut i pendent de pagament amb l’Associació de Càmpings de Girona.

  Una vegada l’organització hagi rebut el formulari de sol·licitud de participació correctament omplert i signat, i hagi acceptat la participació de l’expositor, es procedirà a l’emissió de la factura del total del cost de l’espai. El pagament de la factura s’haurà de realitzar d’acord amb els venciments establerts en la mateixa. No es considerarà confirmada la participació fins que l’organització hagi rebut el pagament íntegre de la factura.

  Si l’empresa contractant no ha satisfet la totalitat dels imports establerts per a la seva participació en la data dels venciments indicats a la factura, l’organització podrà donar per anul·lada la seva participació, no autoritzant el muntatge de l’estand, quedant l’organització en llibertat de cedir l’espai reservat a un tercer, sense tenir cap obligació d’indemnitzar-la ni de reintegrar-li les quantitats avançades per tal concepte, que seran retingudes en concepte d’indemnització per les despeses sofertes per l’organització per la participació anul·lada.

  Forma de pagament

  Tots els pagaments s’han d’efectuar, a favor de l’Associació de Càmpings de Girona – GIROCAMPINGPRO® mitjançant transferència bancaria al número de compte especificat a la factura.

  Una vegada efectuat el pagament mitjançant transferència, preguem es faci arribar una còpia del comprovant bancari a mireia@campingsingirona.com.

  Important: Per a què el seu pagament sigui registrat correctament, haurà d’indicar com a referència en la seva transferència el nom fiscal que apareix a la factura  i el número de factura que apareix en la mateixa.

 • Anul·lació de participació per part de l'empresa

  L’empresa que renunciï a participar al GirocampingPRO®, haurà de notificar aquesta renúncia per escrit a l’organització (info@girocamping.com) abans del dia 31 d’agost del 2019. En aquest cas es reintegrarà al renunciant el 50% de les quantitats satisfetes fins aquell moment en concepte d’espai, en el cas que l’organització hagi pogut vendre de nou dit espai.

  Si la renúncia es produeix més tard de la data assenyalada, o no es notifica en la forma abans indicada, l’expositor perdrà el dret a obtenir qualsevol reintegrament de les quantitats lliurades.

  En el supòsit que l’empresa participant no hagi satisfet la totalitat del import abans de la inauguració del congrés o no hagi ocupat l’espai contractat, l’organització podrà cedir l’espai  contractat a un tercer, sense tenir cap obligació d’indemnitzar-la ni de reintegrar-li les quantitats avançades per aquest concepte.

 • Cancel·lació i exclusió de l'esdeveniment

  L’organització es reserva el dret a modificar les dates i l’emplaçament del GirocampingPRO®, com a ajornar la seva celebració sempre que sigui per causes justificades o de força major. En aquest cas la sol·licitud de reserva mantindria la seva validesa. Si el GirocampingPRO® no es pogués celebrar per causes de força major no imputables a l’organització, aquesta no es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar.

  Exclusió de l’esdeveniment

  L’organització podrà expulsar aquella empresa que incompleixi greument o de forma repetitiva les normes generals de participació, sense que aquesta tingui dret a cap reclamació.

   

 • Protecció de dades

  De conformitat amb l’establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA amb CIF G17116153 i domicili social situat al c/Bonastruc de Porta 15, 17001 de Girona, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En el compliment de la normativa vigent, l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

   

  Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats mencionades.

   

  L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per aquest motiu que l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

   

  D’acord amb els drets que li atorga la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@girocamping.com

   

  Podrà adreçar-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri
  oportuna.

   

  L’organització es reserva el dret d’adoptar qualsevol altra mesura que enriqueixi el funcionament i/o que millori la protecció dels drets dels expositors i els visitants.

Cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir un millor servei als nostres usuaris i amb finalitat analítica. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.